Uvod

Ti splošni prodajni pogoji določajo pravice in obveznosti med kupcem in Paracelzus Komore d.o.o. (prodajalcem). Kupec s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drugi obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te Splošne prodajne pogoje in da se z njimi v celoti strinja.

Sklenitev pogodbe in naročanje

Prodajalec in kupec lahko skleneta pogodbo za enkraten nakup (pogodba ali naročilo) ali pogodbo za omejeno časovno obdobje (dolgoročna pogodba ali pogodba) s katero dogovorita količino in vrsto blaga oz. storitev, roke dobave in ceno za celoten čas trajanja pogodbe. S tako pogodbo se kupec zaveže, da bo posredoval tudi specifikacijo naročila. Če kupec posamezne specifikacije ni pravočasno posredoval v skladu s pogodbo, prodajalec pozove kupca k oddaji le-te. V primeru, da kupec v roku 8 dni od poziva ne odda specifikacije, lahko prodajalec odstopi od pogodbe, kupcu pa zaračuna stroške odstopa od pogodbe.

Naročanje poteka na osnovi trenutno veljavnega cenika ali individualno določenih cen in pogojev ali na podlagi pogojev in cen, dogovorjenih z dolgoročnimi pogodbami. Vsako naročilo mora vsebovati osnovne podatke o naročniku ter o vrsti, količini, ceni in dobavnem roku naročenega blaga. Naročilo je potrebno posredovati preko pošte, faksa ali elektronske pošte. Telefonska naročila morajo biti potrjena v pisni obliki. Naročilo obvezuje kupca, da blago brezpogojno prevzame in plača, šele za tem pa uveljavlja morebitne pravice, če ni dogovorjeno drugače.

Pogodba je sklenjena, ko kupec ponudbo sprejme in to sporoči prodajalcu. V kolikor kupec na kakršenkoli verodostojen način potrdi prodajalčevo ponudbo in v treh dneh ne vrne podpisane potrditve naročila prodajalcu, se šteje, da se s pogodbo in pogoji v njej v celoti strinja.

Izdaja oz. odprema in prevzem blaga

Dobavni rok začne teči z dnem potrditve naročila kupcu. Prodajalec si pridržuje pravico podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile (požari, potresi, poplave, vojne, stavke, neurja, prometni zastoji, državni ukrepi ali drugi nepredvidljivi dogodki). Prodajalec je dolžan o nastanku ali prenehanju višje sile kupca nemudoma obvestiti.

Plačilni pogoji

Vsa plačila se vršijo na podlagi izdanih računov. Plačilni rok oz. zapadlost plačila je navedena v skladu s pogodbenimi določili na računu. Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita o odlogu plačila, vendar mora kupec dati ustrezno zavarovanje plačila, ki ga izbere prodajalec. V primeru prekoračitve plačilnih rokov si prodajalec pridržuje pravico obračunati zakonske zamudne obresti, ter v primeru neplačil ali neizpolnitve drugih pogodbenih obveznosti ustaviti dobavo blaga oz. odstopiti od pogodbe in kupcu zaračunati strošek odstopa. Terjatve iz naslova sklenjene pogodbe, obresti ter ostale morebitne terjatve se lahko poplačajo tudi s pobotom, asignacijo, odstopom terjatve, večstranskim pobotom preko Ajpesa ali E- kompenzacij ali na drug podoben način. Šteje se, da pomeni odplačevanje z navedenimi finančnimi instrumenti običajen način odplačila terjatev.

Odstop od pogodbe

Kupec lahko pisno odstopi od pogodbe najkasneje do odpreme blaga, vendar mora v tem primeru plačati prodajalcu do takrat nastale prodajalčeve stroške. Strošek odstopa (odstopnino) mora kupec plačati prodajalcu tudi v primeru, če od pogodbe oz. naročila odstopi prodajalec, zaradi krivde kupca.

Kupčeva prevzemna zamuda

Če kupec v dogovorjenem roku ne prevzame blaga, ki ga za prevzem pripravi prodajalec, preide nanj nevarnost naključnega uničenja blaga in mora prodajalcu povrniti vse nastale stroške zaradi zamude.

Podaljšan pridržek lastninske pravice

Vse izdano ali poslano blago ostane do končnega plačila v lasti prodajalca. Kupec je upravičen samostojno razpolagati s prejetim blagom, vendar je v primeru neizpolnitve finančnih ali drugih obveznosti odgovoren za vse utemeljene zahtevke prodajalca. V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan na zahtevo prodajalca vrniti vse dobavljeno in neplačano blago. Če kupec pred poplačilom vseh obveznosti iz te pogodbe proda blago ali ga kako drugače uporabi, odstopa prodajalcu vse terjatve, ki jih pridobi do teh tretjih oseb iz naslova prodajnih pogodb. O nastanku teh terjatev bo kupec nemudoma obvestil prodajalca.

Garancija in reklamacije

Kupec mora ob prevzemu pregledati prejeto blago in prodajalca nemudoma, vendar najkasneje v 8 dneh, obvestiti o stvarnih napakah. Prodajalec jamči za skrite stvarne napake 180 dni od prejema blaga. Prodajalec se obvezuje, da bo v razumnem roku ustrezno rešil reklamacijske zahtevke za vso blago, za katerega ima kupec ustrezno garancijo in je prodajalca pravočasno obvestil o napakah. Kakršnakoli fizična poškodba blaga, ki je posledica udarca, padca, udarca strele, nepravilnega pakiranja ipd., ni stvar garancije, razen v primeru, če kupec jasno dokaže, da je tako blago prejel ob podpisu prevzemnega dokumenta. Prav tako izgubi garancijo z nepravilno uporabo, obdelavo in skladiščenjem.

Varovanje zaupnosti

Vse podatke bosta kupec in prodajalec varovala kot zaupne in jih ne bosta razkrila tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke.